สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โทรศัพท์  0 5353 7478, 0 5358 4773, 0 5359 7174 (ตู้สาขา)   โทรสาร  0 5358 4799

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

1
กิจกรรมเทศบาลตำบลป่าสักพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ลานหน้าวัดหลวง หมู่ที่ 12,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลป่าสัก โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก พร้อมด้วย ผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมเทศบาลตำบลป่าสักพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ลานหน้าวัดสันหลวง หมู่ที่ 12 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อพบปะและออกให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. รับแจ้งคำร้องทั่วไป เช่น ซ่อมแซมถนน/ ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง), ปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย เป็นต้น
2. รับชำระค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย
3. รับลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับสุนัขและแมว
4. ประชาสัมพันธ์การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
5. ปรึกษาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
6. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก
7. ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service (OSS Pahsak)

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลป่าสัก จะได้ลงพื้นที่พบปะและออกให้บริการประชาชน ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ บริเวณลานหน้าวัดน้ำบ่อเหลือง หมู่ที่ 15 และเวลา 13.00 – 16.00 น. ณ วัดหนองปลาขอ หมู่ที่ 5

หมายเหตุ : รูปภาพบุคคลที่เผยแพร่ทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของเทศบาลตำบลป่าสัก ติดตามและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pahsak1
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

24 มีนาคม 2566

กิจกรรมเทศบาลตำบลป่าสักพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลป่าสัก โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก พร้อมด้วย ผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมเทศบาลตำบลป่าสักพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์บ้านกอเปา หมู่ที่ 9 และบริเวณอาคารอเนกประสงค์บ้านหนองท่า หมู่ที่ 11 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อพบปะและออกให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. รับแจ้งคำร้องทั่วไป เช่น ซ่อมแซมถนน/ ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง), ปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย เป็นต้น
2. รับชำระค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย
3. รับลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับสุนัขและแมว
4. ประชาสัมพันธ์การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
5. ปรึกษาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
6. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก
7. ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service (OSS Pahsak)

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลป่าสัก จะได้ลงพื้นที่พบปะและออกให้บริการประชาชน ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ วัดสันหลวง หมู่ที่ 12 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

หมายเหตุ : รูปภาพบุคคลที่เผยแพร่ทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของเทศบาลตำบลป่าสัก ติดตามและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pahsak1
(ข่าวโดย

23 มีนาคม 2566

ลงพื้นที่สำรวจเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ บ้านสันคะยอม หมู่ที่ 1 และบ้านน้ำบ่อเหลือง หมู่ที่ 15,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลป่าสัก โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก มอบหมายให้ กองสวัสดิการสังคม และกองช่าง ลงพื้นที่สำรวจเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ บ้านสันคะยอม หมู่ที่ 1 จำนวน 1 ราย และบ้านน้ำบ่อเหลือง หมู่ที่ 15 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน 1 ราย เพื่อส่งข้อมูลดังกล่าวให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูนพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป

หมายเหตุ : รูปภาพบุคคลที่เผยแพร่ทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของเทศบาลตำบลป่าสัก ติดตามและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pahsak1

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

22 มีนาคม 2566

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลป่าสัก ครั้งที่ 3/2566 ,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก พร้อมด้วย ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลป่าสัก ครั้งที่ 3/2566 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ณ ห้องประชุมดอกสัก 2 เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

หมายเหตุ : รูปภาพบุคคลที่เผยแพร่ทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของเทศบาลตำบลป่าสัก ติดตามและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pahsak1
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

21 มีนาคม 2566

ซ่อมบำรุงไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในพื้นที่ บ้านสันหลวง หมู่ที่ 12,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลป่าสัก โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก อนุมัติให้ กองช่าง นำรถกระเช้า ออกปฏิบัติงานซ่อมบำรุงไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในพื้นที่ บ้านสันหลวง หมู่ที่ 12 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

หมายเหตุ : รูปภาพบุคคลที่เผยแพร่ทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของเทศบาลตำบลป่าสัก ติดตามและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pahsak1

แจ้งคำร้องออนไลน์ผ่านระบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service (OSS Pahsak) ได้ที่ https://ossthai.com/pahsak/app0.php

ท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

21 มีนาคม 2566

โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก พร้อมด้วย ผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิทยากรโดย คุณกฤตชัย ยุชัย จากบริษัท สมาร์ท ซิตี้โปร จำกัด ช่วงเช้าบรรยายในหัวข้อ แนะนำระบบบริหารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก (E-Office Pro Smart Sign) และนำเสนอการใช้โปรแกรมบริหารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก (E-Office Pro Smart Sign) ในช่วงบ่าย ฝึกปฏิบัติการการใช้โปรแกรมบริหารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก พร้อมบรรยายสรุปภาพรวมโครงการและปิดการฝึกอบรม โดยหัวหน้าสำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าสัก ณ ห้องประชุมดอกสัก 2 เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

หมายเหตุ : รูปภาพบุคคลที่เผยแพร่ทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของเทศบาลตำบลป่าสัก ติดตามและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pahsak1
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

21 มีนาคม 2566

ซ่อมบำรุงไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในพื้นที่ บ้านหนองปลาขอ หมู่ที่ 5 และบ้านหนองหลุม หมู่ที่ 10,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลป่าสัก โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก อนุมัติให้ กองช่าง นำรถกระเช้า ออกปฏิบัติงานซ่อมบำรุงไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในพื้นที่ บ้านหนองปลาขอ หมู่ที่ 5 และบ้านหนองหลุม หมู่ที่ 10 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

หมายเหตุ : รูปภาพบุคคลที่เผยแพร่ทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของเทศบาลตำบลป่าสัก ติดตามและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pahsak1

แจ้งคำร้องออนไลน์ผ่านระบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service (OSS Pahsak) ได้ที่ https://ossthai.com/pahsak/app0.php

ท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

20 มีนาคม 2566

ออกส่งน้ำแทงค์บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก อนุมัติให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล นำรถบรรทุกน้ำ ออกส่งน้ำแทงค์บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน 1 เที่ยว ใช้น้ำ 8,000 ลิตร

หมายเหตุ : รูปภาพบุคคลที่เผยแพร่ทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของเทศบาลตำบลป่าสัก ติดตามและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pahsak1

แจ้งคำร้องออนไลน์ผ่านระบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service (OSS Pahsak) ได้ที่ https://ossthai.com/pahsak/app0.php

ท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

20 มีนาคม 2566

ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที โดยสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารในด้านที่ 9 นโยบายด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ณ ศูนย์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลป่าสัก (โครงการบ้านเอื้ออาทรป่าสัก) หมู่ที่ 4 บ้านหลุก ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

หมายเหตุ : รูปภาพบุคคลที่เผยแพร่ทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของเทศบาลตำบลป่าสัก ติดตามและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pahsak1

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

20 มีนาคม 2566

และบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล นำรถบรรทุกน้ำ ออก,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล นำรถบรรทุกน้ำ ออกฉีดพรมน้ำเพื่อลดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่บ้านหลุก หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยใช้น้ำไป จำนวน 8,000 ลิตร

หมายเหตุ : รูปภาพบุคคลที่เผยแพร่ทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของเทศบาลตำบลป่าสัก ติดตามและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pahsak1

แจ้งคำร้องออนไลน์ผ่านระบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service (OSS Pahsak) ได้ที่ https://ossthai.com/pahsak/app0.php

ท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

20 มีนาคม 2566

ประชุมแผนการดำเนินงานการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก พร้อมด้วย ผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมแผนการดำเนินงานการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดย อาสาปศุสัตว์ตำบลป่าสัก ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 21 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมดอกสัก 2 เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

หมายเหตุ : รูปภาพบุคคลที่เผยแพร่ทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของเทศบาลตำบลป่าสัก ติดตามและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pahsak1
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

20 มีนาคม 2566

เหตุไฟไหม้หญ้าแห้งในพื้นที่ บ้านหนองปลาขอ หมู่ที่ 5,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 17.10 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้หญ้าแห้งในพื้นที่ บ้านหนองปลาขอ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าสัก (เขตติดต่อตำบลเวียงยอง) อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จึงรายงานผู้บังคับบัญชา โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก อนุมัติให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำเจ้าหน้าที่พร้อมรถบรรทุกน้ำ 8,000 ลิตร ออกระงับเหตุเพลิงไหม้ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเวียงยอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อย

หมายเหตุ : รูปภาพบุคคลที่เผยแพร่ทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของเทศบาลตำบลป่าสัก ติดตามและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pahsak1

แจ้งคำร้องออนไลน์ผ่านระบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service (OSS Pahsak) ได้ที่ https://ossthai.com/pahsak/app0.php

ท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

19 มีนาคม 2566

ฉีดพรมน้ำเพื่อลดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่บ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ 3,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล นำรถบรรทุกน้ำ ออกฉีดพรมน้ำเพื่อลดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่บ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ 3 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยใช้น้ำไป จำนวน 8,000 ลิตร

หมายเหตุ : รูปภาพบุคคลที่เผยแพร่ทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของเทศบาลตำบลป่าสัก ติดตามและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pahsak1

แจ้งคำร้องออนไลน์ผ่านระบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service (OSS Pahsak) ได้ที่ https://ossthai.com/pahsak/app0.php

ท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

19 มีนาคม 2566

โครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลป่าสัก ร่วมกับ หน่วยอบรมประชาชนตำบลป่าสัก เขต 1 และเขต 2 คณะสงฆ์ตำบลป่าสัก เขต 1 และเขต 2 จัดกิจกรรมตามโครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วัดดอยติ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก มอบหมายให้ ดร.วิชากร ลังกาฟ้า พร้อมด้วย ผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

โดยมี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าสัก ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

หมายเหตุ : รูปภาพบุคคลที่เผยแพร่ทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของเทศบาลตำบลป่าสัก ติดตามและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pahsak1
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

19 มีนาคม 2566

ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 07.30 – 09.00 น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก มอบหมายให้ ดร.วิชากร ลังกาฟ้า รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าสัก หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะ (วางพานพุ่มดอกไม้สด) และกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็น สุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองและเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดลำพูน (หลังเก่า) ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

หมายเหตุ : รูปภาพบุคคลที่เผยแพร่ทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของเทศบาลตำบลป่าสัก ติดตามและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pahsak1

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

18 มีนาคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 163  (2438 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
513
เมื่อวานนี้
322
เดือนนี้
6,285
เดือนที่แล้ว
4,813
ปีนี้
16,898
ปีที่แล้ว
60,130
ทั้งหมด
264,698
ไอพี ของคุณ
3.236.207.90
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 513 322 6,285 4,813 16,898 60,130 264,698 3.236.207.90