สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โทรศัพท์  0 5353 7478, 0 5358 4773, 0 5359 7174 (ตู้สาขา)   โทรสาร  0 5358 4799

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

E-serviceศูนย์ข้อมูลข่าวสาร-:- ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนตำบลป่าสัก ร่วมกิจกรรมงาน “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 8 มกราคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลป่าสัก การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 
-:- หลักเกณฑ์การแข่งขันประกวดกระทงเล็ก ตามโครงการส่งเสริมประเพณียี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- หลักเกณฑ์การแข่งขันประกวดประดิษฐ์โคมไฟพื้นบ้าน (โคมแขวนยี่เป็ง) ตามโครงการส่งเสริมประเพณียี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
-:- หลักเกณฑ์การแข่งขันประกวดหางเครื่องประกอบเพลง (รำวงย้อนยุค) ตามโครงการส่งเสริมประเพณียี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- หลักเกณฑ์การแข่งขันประกวดบอกไฟลูกหนู ตามโครงการส่งเสริมประเพณียี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- หลักเกณฑ์การแข่งขันประกวดซุ้มประตูป่า ตามโครงการส่งเสริมประเพณียี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- เทศบาลตำบลป่าสัก ขอเชิญ พ่อ แม่ พี่ น้อง ในเขตพื้นที่ตำบลป่าสัก และผู้ที่สนใจทุกท่าน มาร่วมงานประเพณียี่เป็ง ตามโครงการส่งเสริมประเพณียี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- ขอเชิญชวนผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 


โครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่า (อส.ฟป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ออกส่งน้ำอุปโภคบริโภค บ้านสันคะยอม หมู่ที่ 1
ดำเนินการล้างลานวัดป่าตึงงาม หมู่ที่ 3
ดำเนินการล้างสุสานบ้านห้วยม้าโก้ง หมู่ที่ 8
สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการล้างศาลาและพระธาตุ บนวัดพระธาตุทรายทอง
อำนวยความสะดวกจราจร กดสัญญาณไฟจราจรแยกบ้านหลุก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ร่าง (ครั้งที่ ๒) ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบไฮดรอลิก หมุนได้รอบตัว เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๖๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน 
-:- (ร่าง) ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบไฮดรอลิก หมุนได้รอบตัว เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๖๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน 
-:- ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระยะเวลาจ้าง ๑๐ เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในตำบลป่าสัก โดยนำไปกำจัดทิ้งให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลป่าสัก 
-:- ประชาสัมพนธ์การเปิดเผยข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ในโครงการจัดซื้อถุงพลาสติกสำหรับบรรจุขยะมูลฝอย จำนวน ๒๕,๖๔๑ กิโลกรัม ของเทศบาลตำบลป่าสัก 
-:- โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล) ปากทางเข้าเฮือนดาหลา หมู่ที่15 บ้านน้ำบ่อเหลือง ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
-:- ประกาศเชิญชวน เรื่องขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ที่ชำรุดและไม่มีความจำเป็นใช้ในราชการ 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย ลพ.ถ.๕๑๐๓๐ (สายทางเข้าหมู่บ้านห้วยม้าโก้ง) หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยม้าโก้ง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานราชการที่มีความจำเป็นต้องจ้างต่อเนื่อง(รายเดิม) สังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๑๘ ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระยะเวลาจ้าง ๔ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมกราคม 2566 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย ลพ.ถ.๕๑๐๓๐ (สายทางเข้าหมู่บ้านห้วยม้าโก้ง) หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยม้าโก้ง  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนธันวาคม 2565 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานราชการสำหรับปฏิบัติงานด้านธุรการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัดเทศบาล รายใหม่ ๑ ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระยะเวลาจ้าง ๓ ้เดือน)  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานราชการสำหรับปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาล และด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รายใหม่ ๒ ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระยะเวลาจ้าง ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕) 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจ้างหรือผู้ได้รับการเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนตุลาคม 2565 
ประกาศราคากลาง
-:- ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙ บ้านกอเปา สายทางกอพร้าว-หนองซิว 
-:- ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในหมู่บ้าน ซอย ๙/๑ หมู่่ที่ ๔ บ้านหลุก 
-:- ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางไปบ้านน้ำพุ หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองไซ 
-:- ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบไฮดรอลิก หมุนได้รอบตัว เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๖๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน 
-:- ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบไฮดรอลิก หมุนได้รอบตัว เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๖๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน (ปรับปรุงแก้ไขร่างฯ) 
-:- ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว 
-:- ข้อมูลตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๑ - ๕ หมู่ที่ ๑๕ บ้านน้ำบ่อเหลือง 
-:- ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองปลาขอ 
-:- ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านสันป่าสัก ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
ประกาศการตรวจรับงานจ้าง
-:- ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านสันหลวง 
-:- ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านหลุก 
-:- ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านน้ำพุ 
-:- ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหลุก ซอย 8 
-:- ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ 16 บ้านทรายทอง 
-:- ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันสะหลี หมู่ที่ 15 บ้านน้ำบ่อเหลือง 
-:- ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหลุก ซอย 9/5 
-:- ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการจัดซื้อรถบรรทุกเทเลอร์ ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ 
-:- การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ 15 บ้านน้ำบ่อเหลือง 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๕ 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕) 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ 
ศูนย์บริการนวดเพื่อสุขภาพตำบลป่าสัก
กู่ม้าโก้ง
พระพุทธบาทพระธาตุอินทร์แขวนชากุหลาบอินทรีย์ ลำพูน
ข้าวแสนรัก สินค้าเกษตรอินทรีย์
-:- ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 
-:- ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองจี้ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานเทศบาล 
-:- ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ 
-:- ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 
-:- ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ 
-:- ประกาศรับโอนพนักงานท้องถิ่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 
-:- ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานปฏิบัติ 


ระบบงานต่างๆจองคิวออนไลน์ร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตสำรวจความพึงพอใจสถิติอุบัติเหตุลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูนปปชกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมบัญชีกลางกรมสรรพากรจังหวัดลำพูนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอาเซียนE-Learningศาลปกครอง


แผนที่สำนักงาน

ปฎิทินกิจกรรม

แบบสอบถาม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
173
เมื่อวานนี้
129
เดือนนี้
754
เดือนที่แล้ว
5,800
ปีนี้
6,554
ปีที่แล้ว
60,130
ทั้งหมด
254,354
ไอพี ของคุณ
3.237.29.69
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 173 129 754 5,800 6,554 60,130 254,354 3.237.29.69