สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000  โทรศัพท์  0 5353 7478, 0 5358 4773, 0 5359 7174 (ตู้สาขา)  โทรสาร  0 5358 4799

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ลำดับรายการวันที่
1กฎหมาย ระเบียบ หนังสือซักซ้อม แนวทางปฏิบัติและข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 256523 ก.พ. 2566
2ความรู้เบื้องต้นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข23 ก.พ. 2566
3คู่มือระเบียบ หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือ ประจำปี 2563 - 256523 ก.พ. 2566
4พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒27 เม.ย. 2565
5พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖27 เม.ย. 2565
6พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒27 เม.ย. 2565
7พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙27 เม.ย. 2565
8พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐27 เม.ย. 2565
9พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙27 เม.ย. 2565
10พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒27 เม.ย. 2565
11พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒27 เม.ย. 2565
12ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓27 เม.ย. 2565
13พระราบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙27 เม.ย. 2565
14พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐27 เม.ย. 2565
15พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒27 เม.ย. 2565
16พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๒27 เม.ย. 2565
17ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒27 เม.ย. 2565
18พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒27 เม.ย. 2565
19พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓27 เม.ย. 2565
20พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖27 เม.ย. 2565

1 2   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
118
เมื่อวานนี้
314
เดือนนี้
5,813
เดือนที่แล้ว
8,889
ปีนี้
54,619
ปีที่แล้ว
60,130
ทั้งหมด
302,419
ไอพี ของคุณ
3.214.184.223
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 118 314 5,813 8,889 54,619 60,130 302,419 3.214.184.223