ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมชม และร่วมเชียร์ให้กำลังใจ นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “ป่าสักเกมส์ 2023” ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลป่าสัก โรงเรียนวัดน้ำพุ หมู่ที่ 7

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ข้อมูลและสภาพทั่วไป
1. ด้านกายภาพ
    ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต ประชากร และข้อมูลทั่วไป
      1.1 ที่ตั้ง  (แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอำเภอ)
                 ทิศเหนือ       จด  เทศบาลตำบลเวียงยอง และ เทศบาลตำบลบ้านกลาง
                 ทิศใต้           จด  อบต. หนองหนาม
                 ทิศตะวันออก  จด  เทศบาลตำบลศรีบัวบาน
                 ทิศตะวันตก    จด  เทศบาลตำบลเวียงยอง
                 อยู่ห่างจากอำเภอเมืองลำพูน  5  กิโลเมตร
 
      1.2 เนื้อที่  (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่)
            จำนวน  55.675  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  34,796  ไร่

      1.3 ภูมิประเทศ  (แสดงภูมิประเทศของเทศบาล)
            เป็นที่ราบสูงมีภูเขาอยู่ทางทิศตะวันออกของตำบล พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายอยู่ใกล้ย่านนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลำพูน และเป็นที่ตั้งของบริษัทในเครือสหพัฒนา อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 


2. ด้านการเมืองการปกครอง
    พื้นที่ตำบลป่าสัก  ประกอบด้วย  18  หมู่บ้าน 
    ผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าสัก  จำนวน  1  คน
    รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก  จำนวน  2  คน
    เลขา/ที่ปรึกษา  จำนวน  2  คน
    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าสัก  จำนวน  12  คน 
    กำนัน  จำนวน  1 คน 
    ผู้ใหญ่บ้าน  จำนวน  17  คน

3. ประชากร
    จำนวนหมู่บ้านและประชากร  18  หมู่บ้าน  (แสดงจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาล)
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประชากร
ชาย (คน) หญิง (คน) รวม
1 บ้านสันคะยอม 485 550 1,032
2 บ้านหนองบัว 421 451 872
3 บ้านป่าตึงงาม 149 179 328
4 บ้านหลุก 1,132 1,381 2,513
5 บ้านหนองปลาขอ 326 334 660
6 บ้านสันป่าสัก 635 708 1,343
7 บ้านน้ำพุ 383 400 783
8 บ้านห้วยม้าโก้ง 290 330 620
9 บ้านกอเปา 311 331 642
10 บ้านหนองหลุม 266 292 558
11 บ้านหนองท่า 355 335 690
12 บ้านสันหลวง 210 246 456
13 บ้านหนองซิว 356 383 739
14 บ้านหนองไซ 461 454 915
15 บ้านน้ำบ่อเหลือง 452 505 957
16 บ้านทรายทอง 276 286 562
17 บ้านใหม่ร่องแกลบ 352 373 725
18 บ้านใหม่จตุจักร 313 346 659
รวม 7,173 7,884 15,057

     มีความหนาแน่นเฉลี่ย  266  คน / ตารางกิโลเมตร
     (ข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ เดือน มีนาคม 2565)
 
     จำนวนครัวเรือน 18 หมู่บ้าน  (แสดงจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาล)
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน (หลัง) หมายเหตุ
1 บ้านสันคะยอม 432  
2 บ้านหนองบัว 494  
3 บ้านป่าตึงงาม 172  
4 บ้านหลุก 1,628  
5 บ้านหนองปลาขอ 383  
6 บ้านสันป่าสัก 613  
7 บ้านน้ำพุ 319  
8 บ้านห้วยม้าโก้ง 274  
9 บ้านกอเปา 268  
10 บ้านหนองหลุม 239  
11 บ้านหนองท่า 310  
12 บ้านสันหลวง 276  
13 บ้านหนองซิว 326  
14 บ้านหนองไซ 430  
15 บ้านน้ำบ่อเหลือง 741  
16 บ้านทรายทอง 201  
17 บ้านใหม่ร่องแกลบ 264  
18 บ้านใหม่จตุจักร 578  
รวม 7,948  
 
    (ข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ เดือน มีนาคม 2565)
 
4. สภาพทางสังคม
    ด้านการศึกษา
           - โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  5  แห่ง  (โรงเรียนเอกชน  จำนวน  1  แห่ง)
           - โรงเรียนมัธยมศึกษา  จำนวน  2  แห่ง  (โรงเรียนขยายโอกาสจากระดับประถมศึกษา)
           - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  1  แห่ง
           - หอกระจายข่าว  จำนวน  18  แห่ง
           - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน  จำนวน  18  แห่ง
 
    กลุ่มมวลชนจัดตั้ง
           - ลูกเสือชาวบ้าน  4  รุ่น  จำนวน  300  คน
           - ไทยอาสาป้องกันชาติ  1  รุ่น  จำนวน  30  คน
           - กองหนุนเพื่อความมั่นคง  1  รุ่น  จำนวน  20  คน
           - อปพร.  2  รุ่น  จำนวน  136  คน
           - ผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  2  รุ่น  จำนวน  450  คน
           - อสม.  -   รุ่น  จำนวน  304  คน
 
    สถานที่ราชการในพื้นที่  จำนวน  10  แห่ง
           1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน        
           2) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน
           3) สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน
           4) หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ลพ 1 (แม่ธิ – แม่สาร)        
           5) สถานีไฟฟ้าย่อยลำพูน 3 (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน)  
           6) สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดลำพูน
           7) สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน 
           8) ศาลจังหวัดลำพูน แผนกคดีเด็กและเยาวชน   
           9) หมวดการทางลำพูน
           10) ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ
 
5. ระบบบริการพื้นฐาน
    การสาธารณสุข
           - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบล  จำนวน  1  แห่ง
           - ร้านขายแผนปัจจุบัน  จำนวน  5  แห่ง
           - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ  100
 
    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
           - สถานีตำรวจ (ตู้ยามตำรวจดอยติ)  จำนวน  1  แห่ง
           - สถานีดับเพลิง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)  จำนวน  1  แห่ง
           - ที่ทำการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  จำนวน  1  แห่ง  
           - ศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยตำบลป่าสัก  จำนวน  1  แห่ง
 
    การคมนาคม  (แสดงจำนวนและสภาพทางคมนาคมทางบก)
           - มีถนนติดต่อกับอำเภอได้ทุกหมู่บ้านเป็นถนนลาดยาง  ห่างจากศูนย์กลางเมืองลำพูน โดยเฉลี่ย  8  กิโลเมตร
           - สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ  จำนวน  1  แห่ง
 
    การไฟฟ้า  (แสดงถึงจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า)
           - มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้านและประชากรมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
           - สถานีไฟฟ้าย่อย  3  ลำพูน  จำนวน  1  แห่ง
 
6. ระบบเศรษฐกิจ
    หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาล
          - ธนาคาร (ธ.ก.ส. สาขาย่อย)  จำนวน  3  แห่ง
          - โรงแรม  จำนวน  3  แห่ง
          - ปั๊มน้ำมันและก๊าซ  จำนวน  17  แห่ง
          - โรงงานอุตสาหกรรม  จำนวน  29  แห่ง
          - โรงสี  จำนวน  3  แห่ง
          - หอพัก  จำนวน  113  แห่ง
          - ฟาร์มเลี้ยงสุกร  จำนวน  25  แห่ง
          - บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  จำนวน  1  แห่ง
          - สถานีไฟฟ้าหน่วยย่อย  3  ลพ.  จำนวน  1  แห่ง
          - ตลาดเอกชนขนาดใหญ่  จำนวน  1  แห่ง
          - สนง.คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 32  จำนวน  1  แห่ง
 
 การประกอบอาชีพ   
          จากจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  6,580  ครัวเรือน  (แสดงตามอาชีพหลักของประชากร)  โดยแยกเป็น
          1. ทำการเกษตรกรรม  จำนวน  3,130  ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ  47.57
          2. รับราชการ  จำนวน  887  ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ  13.48
          3. รับจ้างทั่วไป / ค้าขาย อื่น ๆ  จำนวน  2,563  ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ  38.95
 
7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)
    แหล่งน้ำธรรมชาติ
          - ลำน้ำ, ลำห้วย  จำนวน  1  สาย
          - บึง, หนองและอื่น ๆ  จำนวน  12  แห่ง
 
    แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
          - ฝาย  จำนวน  8  แห่ง
          - บ่อน้ำตื้น  จำนวน  130  แห่ง
          - บ่อโยก  จำนวน  36 แห่ง
          - อื่น ๆ (ระบุ) ประปาหมู่บ้าน  จำนวน  18  แห่ง
 
    การส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในท้องถิ่น
          - ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลป่าสัก  จำนวน  1  แห่ง
          - จุดสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้าน  จำนวน  18  แห่ง
 
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
         - วัด  จำนวน  16  แห่ง
        การส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมในพื้นที่
         - ประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจดีย์ในตำบลป่าสัก 
         - ประเพณีถวายทานสลากภัตร
         - ประเพณีปอยหลวง
         - ประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง)
         - ประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง)
         - ประเพณีอื่น ๆ ตามเทศกาล และตามความเชื่อของท้องถิ่น
 
9. ทรัพยากรธรรมชาติ
         - ป่าชุมชน ครอบคลุมพื้นที่ 6 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านสันคะยอม, หมู่ที่ 3 บ้านป่าตึงงาม, หมู่ที่ 7 บ้านน้ำพุ, หมู่ที่ 8 บ้านห้วยม้าโก้ง, หมู่ที่ 14 บ้านหนองไซ และหมู่ที่ 16 บ้านทรายทอง
         - ลำน้ำสาร ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตำบลป่าสัก พื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านสันคะยอม, หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว, หมู่ที่ 3 บ้านป่าตึงงาม, หมู่ที่ 4 บ้านหลุก และหมู่ที่ 18 บ้านใหม่จตุจักร
 
10. อื่น ๆ 
      ศักยภาพของท้องถิ่น
        บุคลากร
        จำนวนรวม  44  คน
        ปลัดเทศบาลตำบล  จำนวน  1  คน
        ตำแหน่งในสำนักปลัดเทศบาล  จำนวน  6  คน
        ตำแหน่งในกองคลัง  จำนวน  6  คน
        ตำแหน่งในกองช่าง  จำนวน  6  คน
        ตำแหน่งในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จำนวน  3  คน
        ตำแหน่งในกองการศึกษา  จำนวน  9  คน
        ตำแหน่งในกองสวัสดิการสังคม  จำนวน  3  คน
        ตำแหน่งในกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  จำนวน  3  คน
        ตำแหน่งลูกจ้างประจำ  จำนวน  4  คน
        ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน  2  คน
        ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน  1  คน

        ระดับการศึกษา
        ประถมศึกษา  จำนวน  -  คน
        มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา  จำนวน  3  คน
        ปริญญาตรี  จำนวน  22  คน
        สูงกว่าปริญญาตรี  จำนวน  20  คน
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
122
เมื่อวานนี้
126
เดือนนี้
1,025
เดือนที่แล้ว
3,736
ปีนี้
27,775
ปีที่แล้ว
60,130
ทั้งหมด
275,575
ไอพี ของคุณ
3.239.129.52
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 122 126 1,025 3,736 27,775 60,130 275,575 3.239.129.52