สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000  โทรศัพท์  0 5353 7478, 0 5358 4773, 0 5359 7174 (ตู้สาขา)  โทรสาร  0 5358 4799

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

E-serviceศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

1669

-:- ขอเชิญชวนผู้สูงอายุสมัครร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุป่าสักวัยวุฒิวิชชาลัย รุ่นที่ 9/2567 
-:- ประกาศการรวบรวมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากประชาชน เกี่ยวกับการขอจัดตั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่น และขอเปิดให้บริการด้านการทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้งบประมาณของเทศบาลตำบลป่าสัก 
-:- ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ รถบรรทุกขยะเทศบาลตำบลป่าสักเกิดชำรุด 
-:- “ยุงลาย” พาหะนำโรคไข้เลือดออก 
-:- ฤดูฝนนี้ เตรียมวิธีรับมือ อุทกภัยหรือน้ำท่วม ไว้แล้วหรือยัง ? 
-:- การลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มีสิทธิ์ได้รับเงิน 600 บาท ต่อเดือน จนอายุครบ 6 ปี 
-:- ขอเชิญร่วมงานพิธีทำบุญวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 101 ปี โรงเรียนวัดสันป่าสัก (เปรมวิชัยราษฎร์วิทยาทาน) 
-:- ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
-:- ขอเชิญหญิงไทย อายุ 30 – 59 ปี ทุกสิทธิการรักษา เข้ารับการตรวจคัดกรอง “มะเร็งปากมดลูก” ด้วยวิธี HPV DNA Test ฟรี!!! 
-:- การกู้ยืมเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการเงินทุนในการประกอบอาชีพ 


ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3/2566
โครงการสร้างเสริมความรู้การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
รถกระเช้า ตรวจสอบเหตุน้ำท่วมขัง
คัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรดีเด่น สาขากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่น (ระดับภาคเหนือตอนบน)
จับงู
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายลำน้ำเหมือง หมู่ที่ 17 บ้านใหม่ร่องแกลบ 
-:- สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านหนองซิว 
-:- สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๒/๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านสันป่าสัก 
-:- ร่าง (ครั้งที่ ๒) ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบไฮดรอลิก หมุนได้รอบตัว เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๖๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน 
-:- (ร่าง) ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบไฮดรอลิก หมุนได้รอบตัว เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๖๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน 
-:- ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระยะเวลาจ้าง ๑๐ เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเชิญชวน เรื่องขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ที่ชำรุดและไม่มีความจำเป็นใช้ในราชการ 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย ลพ.ถ.๕๑๐๓๐ (สายทางเข้าหมู่บ้านห้วยม้าโก้ง) หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยม้าโก้ง 
-:- (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย ลพ.ถ.๕๑๐๓๑ (สายบ้านหนองปลาขอ - บ้านแม่สารบ้านตอง) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองปลาขอ ตำบลป่าสัก 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) พร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านใหม่ร่องแกลบ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ซอย 1 ถึง ซอย 9 และเมืองเหนือวิลล่า (ซอย 1 ถึงซอย 17) หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 15 รายการ เพื่อใช้ในการส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าสัก จำนวน 2 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อน้ำประปาในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านห้วยม้าโก้ง ตำบลป่าสัก 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสันคะยอม (เส้นแยกซอย 8/1 และเส้นหน้าหมู่บ้านนายอภิชัย) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล.) ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านป่าตึงงาม 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ทุกซอยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านหนองไซ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ 16 บ้านทรายทอง (สายทางซอย 4 ถึงซอย 5) ตำบลป่าสัก 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว ตำบลป่าสัก 
ประกาศราคากลาง
-:- การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ซอย 2 และซอย 3 หมู่ที่ 11 บ้านหนองท่า 
-:- การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านใหม่ร่องแกลบ  
-:- การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน (บ้านหนองปัง) หมู่ที่ 7 บ้านน้ำพุ 
-:- การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านสันหลวง (ซอยหลังวัดสันหลวง) 
-:- การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านหนองท่า สายทางหนองน้ำสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านถึงหอพักฮันนี่ 
-:- การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านน้ำบ่อเหลือง 
-:- การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสันคะยอม (เส้นแยกซอย 8/1 และเส้นหน้าบ้านนายอภิชัย) 
-:- ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน หมู่ที่17 บ้านใหม่ร่องแกลบ ตำบลป่าสัก 
-:- ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว ตำบลป่าสัก  
ประกาศการตรวจรับงานจ้าง
-:- สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๒/๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๙ บ้านกอเปา  
-:- สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๑/๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านน้ำบ่อเหลือง 
-:- ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านหนองท่า 
-:- ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหลุก ซอย 9/1 
-:- สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๐/๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านป่าตึงงาม (ซอยอู่เปี๊ยกบริการ ต่อจากปี ๖๒) 
-:- ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองปลาขอ 
-:- ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลังบ้านหนองซิว หมู่ที่ 13 บ้านหนองซิว 
-:- ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 บ้านหนองหลุม 
-:- สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔๙/๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล.) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านสันคะยอม (เส้นแยกซอย ๘/๑ และเส้นหน้าบ้านนายอภิชัย) 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ 
-:- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
ศูนย์บริการนวดเพื่อสุขภาพตำบลป่าสัก
กู่ม้าโก้ง
พระพุทธบาทพระธาตุอินทร์แขวนชากุหลาบอินทรีย์ ลำพูน
ข้าวแสนรัก สินค้าเกษตรอินทรีย์
-:- ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน ในสังกัดเทศบาลตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน ในสังกัดเทศบาลตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน ในสังกัดเทศบาลตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลตำบลป่าสัก ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลตำบลป่าสัก ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลตำบลป่าสัก ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 อัตรา 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- ประกาศรายชื่อเด็กและเยาวชนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน ตามโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- ประกาศรับสมัครเด็ก/เยาวชน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 


ระบบงานต่างๆจองคิวออนไลน์ร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตสำรวจความพึงพอใจสถิติอุบัติเหตุลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูนปปชกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมบัญชีกลางกรมสรรพากรจังหวัดลำพูนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอาเซียนE-Learningศาลปกครอง


แผนที่สำนักงาน

ปฎิทินกิจกรรม

แบบสอบถาม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
157
เมื่อวานนี้
314
เดือนนี้
5,813
เดือนที่แล้ว
8,889
ปีนี้
54,619
ปีที่แล้ว
60,130
ทั้งหมด
302,419
ไอพี ของคุณ
3.214.184.223
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 157 314 5,813 8,889 54,619 60,130 302,419 3.214.184.223